Pid Image
Progress Report
S.N. Name of Packages Total Quantity of work (KM) Grand Total Progress(Km%) Download
1 Bulk Distribution System 0 (Loan No -1820) 9.45 KM 9.45 Km 97.40 % -
2 Bulk Distribution System 1 (Loan No -2776) 10.96 Km 10.229 Km 92.70 % -
3 Bulk Distribution System 2 (Loan No -2776) 27.34Km 26.983 Km 98.69 % -
4 Bulk Distribution System - 3 (Loan No -2776) 14.85 Km 14.930 Km 100 % -
5 Bulk Distribution System - 4 (Loan No -3225) 14.39 Km 14.669 Km 94.98 % -
Total of 1, 2, 3, 4 & 5 76.99 Km 76.321 Km 99.13% -
SN Name of Packages Total Quantity of work (KM) Grand Total Progress(Km%) Download
1 Distribution Network Improvement Package -1 Pipe Laying : 302.00 KM H.H.C. : 26,889 Pipe Laying 301.382 Km H.H.C -24,050 -
2 Distribution Network Improvement I Package -2 Pipe Laying : 307.66 Km H.H.C : 30,684 Pipe Laying 301.327 Km H.H.C : 25,035 -
3 Distribution Network Improvement Package -3 Pipe Laying : 169.93Km H.H.C : 13,362 Pipe Laying 168.563 Km H.H.C. :12,408 -
4 Distribution Network Improvement Package -7A Pipe Laying : 227.29 Km H.H.C : 32,637 Pipe Laying 170.821 Km H.H.C : 10,492 -
Total of 1, 2, 3, & 4 Pipe Laying : 1006.88Km H.H.C : 1,03,572 Pipe Laying 951.184 Km H.H.C : 72,195 -
SN Title Download
1 पानी पोखरीको २०७६ जेष्ठ (जुन १५, २०१९) सम्मको प्रगति विवरण
2 Kathmandu Valley Water Supply Improvement Project, ADB Loan No. 3255 Quarterly Progress Report (October-December, 2018).docx
3 Bi-Annual Environmental Compliance & Monitoring Report --
4 Bi-annual Progress Report of Community Awareness and Participation Consultant (CAPC)
5 MPR_Oct --
SN Title Download
1 आयोजना कार्यन्वयन निर्देशनालयको माघ महिना सम्मको प्रगति विवरण
2 पानी पोखरीको २०७६ माघ २९ (१४ फेब्रुअरी १२ , २०२०) सम्मको प्रगति विवरण
3 आयोजना कार्यन्वयन निर्देशनालयकाे, पौष महिना सम्मको प्रगति विवरण
4 पानी पोखरीको २०७६ पाैष २९ (१४ जनवरी, २०२०) सम्मको प्रगति विवरण
5 पानी पोखरीको २०७६ म‌ंसिर ३० (डिसेम्वर १६, २०१९) सम्मको प्रगति विवरण
6 3rd QPR 2776 and 3255 -
7 पानी पोखरीको २०७६ जेष्ठ (जुन १५, २०१९) सम्मको प्रगति विवरण
8 पानी पोखरीको २०७५ फागुन ३० (मार्च १४, २०१९) सम्मको प्रगति विवरण
9 पानी पोखरीको २०७५ माघ २९ ( फेब्रुअरी १२, २०१९ सम्मको प्रगति विवरण
10 पानी पोखरीको २०७५ पौष ३० (जनवरी १४, २०१९ सम्मको प्रगति विवरण
11 पानी पोखरीको २०७५ मंसिर २९ ( डिसेम्वर १५, २०१८ सम्मको प्रगति विवरण
12 पानी पोखरीको २०७५ कार्तिक ३० ( नोेेेभेेम्वर १६, २०१८ सम्मको प्रगति विवरण
13 काठमाण्डौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना अन्तर्गत मुख्य उपलब्धीहरु
14 काठमाण्डौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना अन्तर्गत मुख्य उपलब्धीहरु
15 पानी पोखरीको प्रगति विवरण २०७५ भाद्र ३१ ( सेप्टेम्बर १६, २०१८ सम्म

Navigation

Social Media