(+977) 1 570 5916 , (+977) 1 570 5148 (+977) 1 570 5057
  pidmail@kuklpid.org.np
 TankaPrasad Ghumti Sadak

Government of Nepal
Melamchi Sub-Project 2

Kathmandu Upatyaka Khanepani Limited
Project Implementation Directorate (PID)

यस निर्देशनालयद्धारा निर्माण गरिएका थोक वितरण प्रणालि, संरचना र पानी ट्याङ्कीको स्वातित्व काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन वोर्डमा हस्तान्तरणका लागि Memorandum of Agreement मा हस्ताक्षर गर्नु हुदै
यस निर्देशनालयद्धारा निर्माण गरिएका थोक वितरण प्रणालि, संरचना र पानी ट्याङ्कीको स्वातित्व काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन वोर्डमा हस्तान्तरणका लागि Memorandum of Agreement मा हस्ताक्षर गर्नु हुदै

Album

यस निर्देशनालयद्धारा निर्माण गरिएका थोक वितरण प्रणालि, संरचना र पानी ट्याङ्कीको स्वातित्व काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन वोर्डमा हस्तान्तरणका लागि Memorandum of Agreement मा हस्ताक्षर गर्नु हुदै
यस निर्देशनालयद्धारा निर्माण गरिएका थोक वितरण प्रणालि, संरचना र पानी ट्याङ्कीको स्वातित्व काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन वोर्डमा हस्तान्तरणका लागि Memorandum of Agreement मा हस्ताक्षर गर्नु हुदै