pidmail@kuklpid.org.np
 TankaPrasad Ghumti Sadak

Government of Nepal
Melamchi Sub-Project 2

Kathmandu Upatyaka Khanepani Limited
Project Implementation Directorate (PID)

General Notices

आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयको प्रशासनिक भवन निर्माण आयोजनाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययनको लागि सार्बजनिक सुनुवाई गर्ने सम्बन्धी सूचना